Muayenehane Açmak İçin Gerekli Belgeler

 

A- DİŞHEKİMLERİ ODASINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER.   Anayasanın 135. maddesi ve Kanunun 17. maddesi gereğince bir oda sınırları içinde sanatını serbest olarak icra etmeye başlayan dişhekimleri bir ay içinde o il veya bölge Odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan diş hekimleri ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler istedikleri takdirde Odalara üye olabilirler. Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler. Bu istisna dışında mesleğin serbest olarak yapılabilmesi için mutlaka ilgili dişhekimleri odasına kayıt olunması zorunludur.

Odaya kayıt olabilmek için aşağıdaki belgelerle başvurmak gereklidir:

a)Bir adet diploma veya çıkış belgesi sureti (noterden onaylı olacak ve aslı oda yetkilisi tarafından görülecektir),
b)Bir adet nüfus cüzdanı sureti,
c)Bir adet ikametgâh belgesi,
d)Üç adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,
e)Üye formu (Odadan alınacaktır)

Ayrıca TDB Kimlik Kartı almak isteyen meslektaşlarımızın Odalarına başvuru yapmaları gereklidir.

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi.   Mesleki dayanışmanın ve iletişimin devamlı etkili olabilmesi için üyelik bilgilerindeki değişikliklerin (adres, telefon v.b.) kısa zamanda Odalara bildirilmesi gerekmektedir.

Üyelik Aidatları.   3224 sayılı kanuna göre üye aidatlarının Mart ayı sonuna kadar bağlı bulunan Odalara ödenmesi bir yasal zorunluluktur. Aksi halde Nisan ayı başından itibaren Ocak ayından başlayarak Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna göre faiz tahakkuk ettirilir.

B-MALİYEYE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

1.Meslek Mensupları ; 

-  Kendi başlarına faaliyet göstereceklerse faaliyete başlamadan önce notere Serbest Meslek Kazanç defteri tasdik ettirecekler.

-  Şirket olarak faaliyet gösterecekse öncelikle şirketle ilgili kuruluş işlemlerini MERSİS sisteminden yapacaklar. (Kuruluş işlemleri başlamadan önce defterler notere tasdik ettirilir.) MERSİS` de gerekli düzenleme yapıldıktan sonra Ticaret Siciline tescil işlemi yapılacak. Mükellefiyet için 10 gün içinde de vergi dairesine bildirecekler. Bu bildirim sırasında işyerinin kira kontratını,(İşyeri kendisine ait ise tapu fotokopisi)   nüfus cüzdanı örneği, ikametgâh ilmühaberi, imza beyannamesi ve muhasebeci sözleşmelerinin vergi dairesine verilmesi gerekir.

2. Faaliyete başladıktan sonra vergi dairesinin tutacağı yoklamayı takiben vergi levhası Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sayfasından alınacak.  

3.Faaliyete başladıktan sonra bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuyla her hangi bir bağı yoksa bir ay içerisinde kurumun ilgili birimine tescil işlemini yaptıracak.  

4.Faaliyete başladığı aydan itibaren takip eden her ayın 23`ü akşamına kadar muhtasar beyannamesini vergi dairesine verecek. Ödemesini ayın 26`sında yapacak . 

5.Faaliyete başladığı aydan itibaren takip eden her ayın 24`si akşamına kadar KDV beyannamesini vergi dairesine verecek. Ödemesini ayın 26`sında yapacak . 

6.Eğer işçi çalıştırıyorsa takip eden her ayın 23`ü akşamına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu`na Aylık Sigorta Primleri Bildirgesini verecek. Prim Ödemesini ayın 30`unda yapacak .  

7.Ticari yada Serbest meslek faaliyetinden dolayı elde edilmiş kazançlar üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak ve takip eden ikinci ayın (MAYIS, AĞUSTOS, KASIM ve ŞUBAT) 14`ü akşamına kadar vergi dairesine bildirecek. Ödemelerini ise ayın 17`si akşamına kadar yapacak.   

8.Yıl içerisinde elde etmiş olduğu kazancı, takip edilen yılın mart ayı sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile vergi dairesine bildirecek. Ödemeler ise MART ve TEMMUZ aylarında iki taksitte yapacak. 

9.Şayet hekimler ferdi olarak değil de şirket olarak faaliyet gösteriyorsa Kurumlar Vergisi mükellefi olarak mükellefiyetini tescil ettirecek, yıllık kazancını da takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte vergi dairesine bildirecek. Ödemesini ise bir defada olmak üzere tamamını NİSAN ayında yapacak.

 C- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ`NE

(SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARINA) KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Muayenehane, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde dişhekimlerinin mesleklerini serbest ve bireysel olarak sundukları özel sağlık kuruluşudur. Muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne ve Dişhekimleri Odasına bildirimde bulunulması gereklidir. Belirtilen Yönetmeliğin 7.maddesine göre muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılırken gerekli belgeler şunlardır:

a) Muayenehane adresi,
b) Muayenehanenin yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
c) Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya dişhekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,
d) Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya dişhekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri,
e) Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren Yönetmeliğin Ek 4 numaralı liste,
f)  Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer örneği, ancak daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin dişhekimine ait olduğunu bildirir beyanı,
g) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi,
h) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimlerinin diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe onaylı birer suretleri, ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
i) Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge,
j) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi,

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU`NA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/b maddesine göre

Vergi Dairesine mükellefiyet tesisi yaptıran dişhekimini, Dişhekimleri Odası ve Vergi Dairesi,  Sosyal Güvenlik Kurumuna 15 gün içerisinde bildirir. Dişhekimlerinin de 1 ay içerisinde kendileri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek istediği prim miktarının tespiti için kazanç ve gelir basamağı ile ilgili durumunu bildirmeleri gerekir. Tescil yaptırmak için ilgili belge  (SGK İl Müdürlüklerinden temin edilebilir)  bağlı olduğu Oda ile Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra kuruma verilmesi gerekir. Bu form ile birlikte birer adet nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi istenir.

2-  İşveren olarak  4/a (sigortalı ) kapsamında personel çalıştıranlar

Personel çalıştırmaya başlamadan SGK` ya işyeri tescillerini yaptıracaklar. Tescil yapıldıktan sonra SGK`dan işyeri şifresi alacaklar ve personelin işe girişlerini 1 gün önceden yapacaklar.

 Güncelleme : 31.10.2014

instagramfacebookyoutube