Yabancı Uyruklular İçin 
Yüksek Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler
 
1. Kimlik Fotokopisi, 
2. Denklik Başvuru Formu, (Geçici bir süre için, başvuru formunun elektronik ortam yerine elden ve eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.) 
3. Lisans eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise; Lisans diploması aslı ve fotokopisi veya Lisans diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti, 
4. Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise; Kurulumuz tarafından düzenlenen "Lisans Denklik Belgesi" nin aslı veya fotokopisi, 
5. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, (Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı) 
6. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 
7. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesi aslı, (Official Transcript, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı) 
8. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 
9. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki" aslı (Diploma Supplement, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 
10. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki"nin (Diploma Supplement) noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 
11. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı, (Transfer Transkripti, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı) 
12. Transfer transkriptinin noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 
13. Diploma sahibi tarafından tüm giriş ve çıkışları gösterecek şekilde doldurulacak "Pasaport Bilgi Formu", 
14. Yüksek Lisans tezi aslı ve CD kopyası, 
15. Yüksek Lisans tezini çeşitli nedenlerle ibraz edemeyenlerin, ibraz edememe sebebini açıklayan ve üniversitelerinden temin edecekleri belgenin aslı ve noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 
16. Yabancı uyruklu olup daha sonra Türk Vatandaşlığına geçenlerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya Nüfus İl Müdürlüklerinden alacakları, iki ismin de aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge, 
17. Denklik başvuru esnasında teslim edilen tüm belgelerin fotokopisi. 
 
UYARI 
 
1. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir. 
2. Kurulumuza ibraz ettiğiniz belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup onaylı suret ve tercüme belgeleri arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir. 
3. Denklik başvurusunda istenilen belgelerin tamamının ibraz edilmemesi halinde, eksiklerin giderilmesi için başvurular iade edilecektir. Kurulumuz, bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan sorumlu değildir. 
4. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. 
5. Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. 
6. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir. 
 
Şahsen Yapılacak Başvurular: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi - Bilkent/ANKARA 
Posta Yoluyla yapılacak Başvururlar: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 - Bilkent/ANKARA

instagramfacebookyoutube