Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin 
Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler 
 
1. Kimlik fotokopisi, 
2. Denklik Başvuru Formu, (Geçici bir süre için, başvuru formunun elektronik ortam yerine elden ve eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.) 
3. Lise eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise; Lise diploması aslı ve fotokopisi veya Lise diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti, 
4. Lise eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise; "Lise Denklik Belgesi" nin aslı ve fotokopisi veya, "Lise Denklik Belgesi" nin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti, (Söz konusu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden, Türkiye'de ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir.) 
5. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 
6. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi, 
7. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesi (Official Transcript, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 
8. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
9. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki" aslı (Diploma Supplement, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 
10. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki"nin (Diploma Supplement) noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi, 
11. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı (Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı Transfer Transkripti), 
12. Transfer transkriptinin noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi, 
13. Diploma sahibinin eğitim gördüğü döneme ait pasaport/pasaportların aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi, 
14. İl Emniyet Müdürlükleri'nden alınacak eğitim gördüğü döneme ait giriş çıkış dökümü aslı, 
15. Diploma sahibi tarafından tüm giriş ve çıkışları gösterecek şekilde doldurularak imzalanacak "Pasaport Bilgi Formu",
16. KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler. 
17. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları (ÖSYS) kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve diploma denklik talebinde bulunanlardan yükseköğretime başlanılan yıl itibarı ile ilgili yılda ön lisans ve lisans için yerleştirmeye esas olan üniversite yerleştirme sonuç belgesi, 
18. Denklik başvurusu esnasında teslim edilen tüm belgelerin fotokopisi. 
 
UYARI 
 
1. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir. 
2. Kurulumuza ibraz ettiğiniz belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup onaylı suret ve tercüme belgeleri arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir. 
3. Denklik başvurusunda istenilen belgelerin tamamının ibraz edilmemesi halinde, eksiklerin giderilmesi için başvurular iade edilecektir. Kurulumuz, bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan sorumlu değildir.
4. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. 
5. Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir.
6. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir. 
 
Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri: 
Şahsen Yapılacak Başvurular: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi - Bilkent/ANKARA
Posta Yoluyla yapılacak Başvururlar: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 - Bilkent/ANKARA

instagramfacebookyoutube