diş hekimliği denklikDENKLİK

   Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının eşdeğerlilik işlemine "denklik" denilmektedir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/p maddesi uyarınca, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri 6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerince Kurulumuz tarafından yapılmaktadır. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nde "Tanıma", ilgili üniversitenin "öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması" şeklinde tanımlanmıştır. Tanınan üniversitelerden mezun ilgililerin denklik başvuruları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilecek olup ilgili üniversitenin listelerde bulunması, bu üniversitelerden mezun ilgililerin doğrudan denklik alabilecekleri anlamına gelmemektedir.

Kimler Başvurabilir

   Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları · Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular *Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan Okul Tanıma Yazısı alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

Denklik Başvuruları

   Denklik başvuruları Kurulumuza şahsen veya posta yolu ile yapılabilmektedir. Aşağıdaki uyarıların dikkatle okunması ve denklik başvurusunda bulunacak kişilerin belgelerini eksiksiz ve tam olarak Kurulumuza ulaştırması gerekmektedir. Aksi takdirde evrak temininde yaşanacak gecikmelerden dolayı denklik değerlendirme süresinin uzamasından Kurulumuz sorumlu olmayacaktır.

İŞLEM SÜRELERİ: Denklik işlemleri süresi, ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmektedir

Değerlendirme Kriterleri

   6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği 7. madde 2. fıkrası hükmü uyarınca; Yönetmelikte öngörülen belgelerle yapılan diploma denklik başvurusunun ön incelemesi 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki hususlara uygunluk yönünden denklik birimi elemanları tarafından yapılır ve bir ön inceleme raporu hazırlanarak Komisyona sevk edilir. Diploma denklik incelemesi Komisyonca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, ikinci fıkrası ve 9 uncu maddelerine uygunluk yönünden yapılır. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

 Denklik Evrakı Teslimi

   Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilinin başvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır. ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır. Evrak teslimi tercihinizin değişmesi durumunda, "elden ya da posta ile almak istediğinizi" (yeni tercihinizi) belirten bir dilekçeyi Kurulumuza göndermeniz gerekmektedir. İşlemi devam eden başvuru dosyalarındaki diploma ve transkript asılları dosya sahibine veya yasal vekiline ıslak imzalı dilekçe karşılığında ve sadece geçici süre ile verilebilmektedir.

instagramfacebookyoutube